การกระจายการเก็บตัวอย่างหมายถึง


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การกระจายตัวอย่างของความหมาย -- รุ่นสั้น

รูปแบบของการหมายถึงตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างที่ถูกดึงมาจากประชากรที่มีขนาดใหญ่


การกระจายตัวอย่างของความหมาย -- รุ่นยาว

การสุ่มตัวอย่างการกระจายการกระจายหรือ จำกัด ตัวอย่างคือการกระจายความน่าจะเป็นของสถ​​ิติที่กำหนดขึ้นอยู่กับตัวอย่างที่สุ่ม การแจกแจงการสุ่มตัวอย่างมีความสำคัญในทางสถิติเพราะพวกเขาให้เข้าใจง่ายที่สำคัญในเส้นทางที่จะไปอนุมานเชิงสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาให้พิจารณาการวิเคราะห์เพื่อจะขึ้นอยู่กับการกระจายการสุ่มตัวอย่างของสถ​​ิติที่มากกว่าในการกระจายความน่าจะเป็นร่วมกันของทุกค่าแต่ละตัวอย่าง


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|