RF


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


RF -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ความถี่วิทยุ

ความหมายที่ 2 :

ด้านหน้าขวา

3 ความหมาย :

หลังคา อักษรย่อ


RF -- รุ่นยาว

1 ความหมาย :

วิทยุความถี่ (RF) คือความถี่หรืออัตราของการสั่นของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงของเกี่ยวกับ 3 Hz ถึง 300 GHz ช่วงนี้จะสอดคล้องกับความถี่ของการสลับสัญญาณกระแสไฟฟ้าใช้ในการผลิตและตรวจสอบคลื่นวิทยุ เนื่องจากส่วนใหญ่ของช่วงนี้อยู่นอกเหนืออัตราการสั่นสะเทือนที่ระบบเครื่องกลส่วนใหญ่สามารถตอบสนองต่อ, RF มักจะหมายถึงการสั่นในวงจรไฟฟ้า


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย