Measurables กระบวนการ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Measurables กระบวนการ -- รุ่นสั้น

เหล่านี้เป็นตัวชี้วัดที่โดยตรงการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการที่สำคัญที่มีผลต่อความคาดหวังของลูกค้า กระทำที่เฉพาะเจาะจงสามารถนำมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตัวชี้วัดเหล่านี้ซึ่งในทางกลับควรจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ measurables ผล


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|