Kaizen การสงครามฟ้าแลบ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Kaizen Blitz -- รุ่นสั้น

"การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น."ขั้นตอนการวางแผนและความพยายามในการปรับปรุงโครงสร้างที่ช่วยให้กลุ่มเล็ก ๆ ของคนที่จะปรับปรุงด้านของธุรกิจของตนในบางอย่างรวดเร็วลักษณะที่มุ่งเน้น เรียกว่าเหตุการณ์ไคเซ็น


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

Definition in Chinese | Definition in French | Definition in Italian | Definition in Spanish | Definition in Dutch | Definition in Portuguese | Definition in German | Definition in Russian | Definition in Japanese | Definition in Greek | Definition in Turkish | Definition in Hebrew | Definition in Arabic | Definition in Swedish | Definition in Korean | Definition in Hindi | Definition in Vietnamese | Definition in Polish | Definition in Thai