กำไรจากการดำเนิน


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


EBIT -- รุ่นสั้น

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี Re :. ผลการดำเนินงาน


EBIT -- รุ่นยาว

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เป็นตัวชี้วัดของผลกำไรของ บริษัท ที่ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|