Dissatisfiers


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Dissatisfiers -- รุ่นสั้น

คุณลักษณะหรือการทำงานของลูกค้าที่คาดว่าทั้งสองจะไม่ปรากฏหรือมีอยู่ แต่ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความคาดหวังของพนักงาน การจัดจำหน่าย (สถิติ) : จำนวนของการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพในการแสดงผลของกระบวนการที่แสดงตามปกติโดยรูปร่าง, ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยหรือมาตรฐานของ


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|