ค่าที่สำคัญ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ค่าที่สำคัญ -- รุ่นสั้น

มูลค่าของสถ​​ิติทดสอบที่เกินกว่าที่เราจะปฏิเสธสมมติฐานว่าง ค่าที่สำคัญคือกำหนดให้น่าจะเป็นที่สถิติทดสอบคือเกินกว่าค่าที่สำคัญเป็นอย่างมากที่สุดเท่ากับระดับนัยสำคัญถ้าสมมติฐานว่างเป็นจริง


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|