COP


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


COP -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ตัวเลือกผู้ให้บริการร้อยละ เก็บสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้ให้บริการตัวเลือกสำหรับพื้นที่ที่กำหนดไว้ในภาพการติดตาม

ความหมายที่ 2 :

ค่าสัมประสิทธิ์ของประสิทธิภาพ (พลังงานในออกพลังงาน /)

3 ความหมาย :

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

4 ความหมาย :

พัปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

5 ความหมาย :

ตามข้อกำหนดของการผลิต

6 ความหมาย :

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|