CDP


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CDP -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

สภาพภูมิอากาศและ Panel วินิจฉัย (Buick เท่านั้น)

ความหมายที่ 2 :

ขั้นตอนการพัฒนาแนวคิด

3 ความหมาย :

Cresyl - diphenyl - ฟอสเฟต (เติมน้ำมันเบนซิน)

4 ความหมาย :

การวางแผนความต้องการของลูกค้า


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|